Mamak Belediyesi 2.794 m² Satılık Arsa

0 85

Mamak Belediyesi 2.794 m² Satılık Arsa

Ege Mahallesi 51810 ada 3 no’lu parseldeki 2.794,00m2’lik taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesine göre ‘Kapalı Teklif Usulü’ ile  30/03/2022 tarihinde Çarşamba günü saat 14:05’de Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan 7. Kat Encümen salonunda ihale edilerek satılacaktır.
1. Taşınmazın konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.
2. Taşınmazın satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.
SIRA NO: MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ SATILACAK HİSSE MUHAMMEN BEDEL: GEÇİCİ TEMİNAT: İHALE TARİHİ: İHALE SAATİ:
1 Ege 51810 3 2.794 m2 2.794 m2 6.286.500,00-TL 188.595,00-TL 30.03.2022 14:05
3 İhaleye çıkarılan Taşınmaza ilişkin ihale Şartname ve ekleri 1.000,00-TL.(Bin) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.
4. Söz konusu taşınmaz ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgâhlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.
5. İhaleye katılacak olanlar taşınmaz ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 29.03.2022 tarihinde Salı günü en geç saat 16:00’e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira İşleri Biriminden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.
6. Belediyemiz Encümeni taşınmazlara ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.