Mamak Belediye Başkanlığından Satılık Arsalar

0 70

Mamak Belediye Başkanlığından Satılık Arsalar

İhale Tarihi: 8.6.2022
İhale Saati: 14:00
İhale Yeri: Mamak Belediyesi Encümen Salonu 7. Kat Mamak Cad. No:181 Mamak/ANKARA
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ada parsel numarası, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun

36.maddesine göre ‘Kapalı Teklif Usulü’ ile satış bedeli, ihale karar pulu peşin ödenmek şartıyla mülkiyet satışı yapılacaktır.

1) İhale Hüseyingazi Mahallesi Mamak Caddesi No:181 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası 7. Kat Encümen salonunda toplanacak Belediye Encümenince yapılacaktır.

2) İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi en geç ihale günü saat 12.00’e kadar Hüseyingazi mahallesi Mamak Caddesi No:181 adresinde Belediye Hizmet Binası 2.katında bulunan Emlak İstimlak Müdürlüğü İhale ve Kira Biriminde görülebilir ve alınabilir

3) İstekliler ihaleye katılabilmek için isteklilerde aranan şartları taşımak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

a) Kimlik /Yetki/Faaliyet/Temsil Belgeleri

b) İkametgah Belgesi

c) Teklif Mektubu

d) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi

e) Yer Görme Belgesi

f) Şartname alındı makbuzu

g) Geçici Teminat alındı makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu

4) İhaleye iştirak edecek olanlar 1.000,00-TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5) İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6) İhale için verilen teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazıyla okunaklı bir şekilde yazılacaktır(silinti, kazıntı olmayacaktır.)

7) Teklif Mektupları en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adres de bulunan 2. Kattaki Yazı İşleri Encümen Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek Teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8) Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar satış şartnamesinde aykırı bir talepte bulunamazlar

9) Satıştan mütevellit bütün vergi resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10) İhale komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğin de belirtmek koşuluyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin onayını takiben geçerlilik kazanacağı gibi İta Amirinin ihaleyi onaylamaması halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.