Elmadağ Kayak Merkezi İmar Planı Karara Bağlandı

0 2.337

T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

Karar No:668                                                                                                             13.04.2018
K A R A R

Çankaya İlçesi Yakupabdal Mahallesi-Elmadağ kayak merkezi 1/25000,1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine yapılan itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.04.2018 gün ve 08 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13.04.2018 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.08.2017 tarih ve 1660 sayılı kararı ile onaylanan Yakupabdal Mahallesi, “Elmadağ Kayak Merkezi”ne ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar, 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine ilan-askı süresi içinde gelen itirazların 12.01.2018 tarih ve 104 sayılı Meclis Kararı ile değerlendirilmesi sonucu “kısmen kabulü” şeklinde revize edilerek onaylandığı, Söz konusu plan değişikliklerine 2.ilan-askı süresi içinde itiraz edildiği,

Yasal askı sürecinde verilen 3 adet itiraz dilekçesi ile;

-Hacettepe Üniversitesi: 584-a yol olarak kısmi kamulaştırması yapıldığı belirtilen parsel ile 589 parselin planda görülemediği belirtilerek, kayak merkezinin bütünlüğünün bozulmamasının talep edildiği,

-Cengiz Bolat’a vekaleten Muhammed Bas: bir önceki plana da Turizm alanlarında E:0,20 olan emsalin E:1,20 olması yönünde itiraz edildiği ve bu itirazların kısmen kabul edildiği (E.0,50 olarak), son dilekçede ise Turizm Alanlarında Yençok:serbest yada Yençok:10 kat olmasının istenildiği,

-Arif Umur: Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.08.2017 tarih ve 1660 sayılı kararı ile onaylanan planlara yapılan itirazların yinelendiği, yolların tekrar düzenlenmesinin talep edildiği vb. talep edildiği,

Muhammed Bas ve Arif Umur’un itirazları ile ilgili olarak; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.08.2017 tarih ve 1660 sayılı kararı ile onaylanan planlara da itiraz ettikleri ve 12.01.2018 tarih ve 104 sayılı Meclis Kararı ile itirazların “kısmen kabulü” şeklinde revize edilerek onaylandığı, Muhammed Bas’ın yençok:serbest yada yençok:10 kat ve Arif Umur’un yol vb. itirazlarının da plan genelinde bütünlüğü bozmamak için uygun olmadığı,

Hacettepe Üniversitesi’nin itirazları ile ilgili olarak; 584-a ve 589 parsellerin plan içerisinde olduğu, parsellerin askıdaki planda görülemeyebileceği, itirazların bu kapsamda değerlendirilerek konu hakkında şehircilik ilke ve esasları, kamu yararı gözetilerek Belediye Meclisince bir karar alınması gerektiği görüş ve kanaatine varıldığı,

 

Hususları tespit edilmiş olup, 1/25000 ölçekli nazım imar, 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları değişikliklerine askı süresi içinde yapılan itirazların “reddi” ne  ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

Ali İhsan ÖLMEZ                             Hamdi KESGİN                      Cafer Tayyar ALTUĞ

Meclis 1. Başkan V.                          Divan Katibi                             Divan Katibi

 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.