Çankaya Güney Yakupabdal KDGP Alanı

0 1.655

 T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 Karar No:1053                                                                                                                                 13.06.2014

K A R A R

Çankaya Güney Yakupabdal KDGP Alanı sınır teklifine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Komisyonunun 13.06.2014 gün ve 167 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13.06.2014 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 22.05.2014 gün 1450-13201 sayılı yazısıyla Yakupabdal mahallesinde bulunan kd. 579, 637, 638, 639, 694, 895, 896, 1706 ve 1708 nolu parsellerin Yakupbdal-Karataş-Yaylabağ Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı (KDGPA) sınırlarına dahil edilmesi istenildiği,

5998 sayılı kanunla değişik 5393 sayılı kanunun 73. Maddesi 5393 sayılı kanunun 73. Maddesinde “.…kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bu yönde karar alınması şarttır.” Denildiği,

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 22.05.2014 gün 1450-13201 sayılı yazısı doğrultusunda, yazıda belirtilen mera vasfındaki parseller (Yakubabdal 895 ve 896 nolu parseller hariç) ile birlikte Yakupabdal Mahallesi 569,570 ve 575 nolu kadastro parsellerini de içerecek şekilde Başkanlığımızca oluşturulan “Güney Yakupabdal Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırı yaklaşık 220 hektar büyüklüğünde olduğu,

KDGPA sınırına konu edilmesi istenilen mera vasıflı kadastro parselleri ile kadastro yolları da kamu kullanımında olduğundan Kentsel dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilanı yönünde Bakanlar Kurulunca karar alınabilmesi için, yazımız ekinde sunulan açıklama metnin şehircilik ilke ve esasları ve kamu yararı gözetilerek Belediyemiz Meclisince bir karar alınması gerektiği,

Hususları tespit edilmiş olup, Çankaya “Güney Yakupabdal Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınır teklifine yönelik talebin “onayı”na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.

Meclis 2.Başkan V.                                     Katip                                          Katip

Nail ÇİMEN                                   Cafer Tayyar ALTUĞ                 Büşra Koru UZKURT

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.